آموزش و بهسازي منابع انساني بیمارستان

اخبار و اطلاعیه

اخبار و اطلاعیه ها

 

 

ارتباط با سامانه های آموزشی

سامانه آموزش و بهسازي منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد سامانه هاي مشهد

سامانه آموزش مداومآموزش مداوم

                                          آموزش الکترونيک دانشگاه                              آموزش الکترونيک

 

 

 

مطالب آموزشي

مطالب آموزشی

 

 

ضوابط آموزشي

ایین نامه

 

 

تماس با رابط آموزش

                                  پست الکترونیک : RahimiZS2[at]mums.ac.ir         تلفن :داخلی 162   05155422400

تماس با رابط