بخشهای درمانی بیمارستان

 

نام بخشمسئول قسمت 
CCU  سکینه مولودی اطلاعات بیشتر...
داخلی قلب سکینه مولودی اطلاعات بیشتر...
NICU  مریم جوریان اطلاعات بیشتر...
اطفال زهرا امینی انابد اطلاعات بیشتر...
اتاق عمل  محمد بخشی نژاد اطلاعات بیشتر...
زنان و زایمان توران صادق نژاد اطلاعات بیشتر...
جراحی و ارتوپدی  علی اصغر کیومرثی اطلاعات بیشتر...
داخلی عذرا دلشاد غلامی اطلاعات بیشتر...
رادیولوژی و سونوگرافی  مسلم دلشاد غلامی اطلاعات بیشتر...
داروخانه
 دکتر مشهدی اطلاعات بیشتر...
اورژانس  علی رحیمی اطلاعات بیشتر...
همودیالیز  حسین قانعی اطلاعات بیشتر...
آزمایشگاه و پاتولوژی
 علی امینی اطلاعات بیشتر...
 زایشگاه  زهرا دانش اطلاعات بیشتر