بخش های اداری

 

نام بخشمسئول قسمت 
ریاست بیمارستان
دکتر مهدی عاقلتر اطلاعات بیشتر...
دفتر پرستاری  مرضیه حاجی نژاد اطلاعات بیشتر...
مدیر داخلی
رضا ذبیحی اطلاعات بیشتر...
سوپر وایزر آموزشی سهیلا رحیمی زارع اطلاعات بیشتر...
فن آوری اطلاعات حمیدرضا امینی نیا اطلاعات بیشتر...
مددکاری مرضیه مکرمی اطلاعات بیشتر...
حسابداری و ترخیص مجید صادقی اطلاعات بیشتر...
بخش امورداروئی وداروخانه دکتر رحیمی اطلاعات بیشتر
مدارک پزشکی علی رازقی اطلاعات بیشتر...
اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
راضیه مکرمی اطلاعات بیشتر...
بهداشت محیط
زهرا غزالی اطلاعات بیشتر...