بیمارستان ولی عصر بردسکن

 

 شبکه بهداشت و درمان بردسکن > بیمارستان ولی عصر (عج)
 
    بیمارستان ولی عصر بردسکن
 
 
   
درباره ما ویژه بیماران پزشکان بیمارستان
 • تاریخچه بیمارستان
 • درباره بیمارستان
 • وضعیت بیمارستان در حال حاضر
 • افتخارات
 •  راهنما و نحوه پذیرش
 • ساعات و قوانین ملاقات
 • بیمه های طرف قرارداد
 • منشور حقوق بیمار

 

 • اسامی پزشکان
 • تقویم کاری پزشکان
واحد های درمانی واحد های تشخیصی واحد های اداری
 • بخشهای بستری
 • آزمایشگاه
 • رادیولوژی، سونوگرافی
 • بخش های اداری
 • واحد فناوری اطلاعات
 • دفتر پرستاری 
آموزش    
 • تقویم آموزشی پرستاران