پیمان نامه حقوق کودک

armپیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است

که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.

ارسال نظر