كميته بحران و بلايا در بيمارستان ولیعصر(عج) بردسکن

آرماولین كميته بحران و بلايا در بيمارستان ولیعصر(عج) بردسکن با حضور رئيس كميته و سايراعضا در سال جاری برگزارشد.

 

در جلسه كميته بحران و بلايا رئیس بيمارستان ولیعصر(عج) دکتر حسین محزون ، ضمن اشاره به زلزله های روزهای اخیر در شهرستان کاشمر و بردسکن و ارائه گزارشي از پيشرفت برنامه عملياتي ، به بيان مشكلات موجود در راستاي تحقق اهداف و مصوبات كميته پرداخت و با بحث پيرامون مسائل، مشكلات و موانع اجراي مصوبات را بررسی کردند .

در اين كميته همچنين اعضا درباره لزوم تهيه برخي وسايل و ايجاد امكانات براي مواقع بحران ، پاسخ گویی تمام اعضاء چارت بحران بر اساس شرح وظایف آنها ، ارائه راهکارهای مناسب و مدیریت مصدومان در زمان بروز بحران ، ضرورت حضور اورژانسی تمام اعضاء چارت بحرانی به هنگام بروز واقعه، در نظر گرفتن مکانهای دیگری ، غیر از بیمارستان بر ای درمان مصدومین سرپایی بر اساس تریاژ بیماران، برگزاري دوره اي كلاس هاي آموزشي زلزله و اطفاء حريق براي پرسنل تبادل نظر كردند.

درنهايت مقرر شد:
بازنگری مجدد وسايل و تجهيزات ، بر اساس چك ليست استاندارد انجام شود .

امسال نیز دوره های بازآموزی و كلاس هاي آموزشي زلزله و اطفاء حريق  در شناسنامه آموزشی پرسنل لحاظ شود.

در حین برگزاری دوره های آموزشی بر کار عملی و کار گروهی تاکید ویژه شود.

با هماهنگی اعضا ، برخي وسايل و امكانات لازم براي مواقع بحران خریداری شود.

ابلاغ و شرح وظايف اعضا و جانشينان ايشان ، طبق چارت جدید کمیته مديريت بحران صادر شود .

جهت تمامي پرسنل بيمارستان ، نقاط امن بيمارستان اطلاع رساني شود.

آموزش راهکارهای مناسب و مدیریت مصدومان در زمان بروز بحران انجام شود.

هماهنگی لازم جهت استفاده از فضای فیزیکی استادیوم های سرپوشیده شهر جهت امداد رسانی به مصدومین انجام شود.

ارسال نظر