کارگزینی شبکه بهداشت و درمان بردسکن

 

  • مسئول :  محمد رضا نسائيان
  • مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت
  • رایانامه :     NesaeianMR1[at]mums.ac.ir  
  • پست سازماني:  كارگزين شبكه

 

محمدرضا نسائیان

 اهم شرح وظايف :

1- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان

2- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

3- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویسهای احکام انتقال ،

 ترمیم حقوق و مرخصی ، ماموریت ، ترفیع و اضافه کار و نظایر آن

 با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

4- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه

5- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق و ثبت مطالب ساده و معین

6- تهیه صورت اضافه کار و مرخصی ماموریت کارمندان

7- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط کارگزینی

 8- انجام سایر امور مربوطه