روابط عمومي شبكه

 

 

1- شرکت در جلسات مهم حوزه فعالیت

2- ارتباط مستمر و مستقیم با مسئولین

 3- مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار ها ، کنفرانسها و نمایشگاهها

 4- سخنگوی حوزه مربوطه ، بازدیدها ، برپایی سخنرانی ، برگزاری ملاقات ها عام

7- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

8- تهیه  و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط

5- دریافت نامه ها ، اوراق پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات  و جریان آنها در دفاتر اندیکاتور و اندیکس

6- انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها ، اوراق نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محلهای مخصوص

9- ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص ، موسسات ذیربط و واحدهای تابعه ب حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها

10- آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست

11- تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهائی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات با افراد شرکت کننده در جلسه

12- پاسخکوئی به مراجعین و راهنمایی آنها در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است   

13- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ، اقدانات ، طرحها و برنامه های حوزه مربوطه به منظور برنامه ریزی فعالیتهای خبری ، تبلیغاتی ، انتشاراتی ، آگاهی ، افکار عمومی

14- تهیه و تدوین اخبار ، اطلاعیه ها ، آگاهی ها و پیام های حوزه مربوطه و ترتیب نشر و انعکاس آن در رسانه های گروهی ، محلی با هماهنگی روابط عم می دانشگاه

15- تنظیم شعائر و برگزاری مراسم مذهبی و اقامه نماز جماعت و جلسات سخنرانی با هماهنگی و همکاری واحدها

16- انتشار عملکر حوزه مربوطه در چهار چوب قوانین مسوب

17- بررسی مطالب مطروحه در رسانه های گروهی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیتهای مستقیم یا غیر مستقیم حوزه مربوطه

18-   انجام سایر امور مربوطه که بر حسب ضرورت از طریق بالاترین مقام ذیربط ارجاع می شود  

 

پست الکترونیک: