آدرس شبکه بهداشت ودرمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 آدرس :

خراسان رضوي شهرستان بردسكن بلوار ولی عصر (عج) مقابل فرمانداری  ستاد شبكه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شهرستان بردسكن

 

تلفن : 47 05155424045

نمابر ستاد شبكه بهداشت و درمان  : 05155422510

Bardaskan.IT[at]Mums.ac.ir

 
 
 
   
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بردسکن Bardaskan.Hc[at]Mums.ac.IR