مسئول واحد گسترش و کارشناس پزشک خانواده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 * اكرم هژبري
 مسئول گسترش و کارشناس پزشك خانواده

 

 

* تکتم توکلی
کارشناس گسترش

 

 

 

1- تهیه لوازم و تجهیزات پزشكي  مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی و تیمهای سلامت شهرستان و نظارت بر حسن استفاده از آن

2- آموزش ، توجیه و آشنایی پرسنل جدیدالورود در زمینه شرح وظایف و مسئولیتها

3- برنامه ریزی و فعالیت در زمینه توسعه واحدهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی باتوجه به نیازها و اولویتهای شهرستان

4- نظارت بر عملکرد واحدهای بهداشتی درمانی تابعه شهرستان و ارائه راهکار در جهت بهبود شرایط

5- ثبت آمار و اطلاعات پرسنلی ، امکانات ، جمعیت و ... و ارائه آن به سایر سطوح جهت برنامه ریزی های بهداشتی

6- برنامه ریزی و اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده و استقرار تیمهای سلامت در سطح شهرستان

7- ارائه آمار و اطلاعات به روز از روند اجرای برنامه پزشک خانواده و تیمهای سلامت

8- برگزاری جلسات آموزشی توجیهی جهت اعضای تیمهای سلامت شهرستان

 
 
 

 

تلفن مستقيم و نمابر: 55420165-051