كارشناس مسئول واحد گسترش شبكه- امامیان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 حسين اماميان

حسین امامیان

 

 

كارشناسان:
 -اكرم هژبري
 
 
-كارشناس آمار و پزشك خانواده
 
 

2- تهیه لوازم و تجهیزات پزشكي  مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی و تیمهای سلامت شهرستان و نظارت بر حسن استفاده از آن

3- آموزش ، توجیه و آشنایی پرسنل جدیدالورود در زمینه شرح وظایف و مسئولیتها

4- برنامه ریزی و فعالیت در زمینه توسعه واحدهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی باتوجه به نیازها و اولویتهای شهرستان

5- نظارت بر عملکرد واحدهای بهداشتی درمانی تابعه شهرستان و ارائه راهکار در جهت بهبود شرایط

7- ثبت آمار و اطلاعات پرسنلی ، امکانات ، جمعیت و ... و ارائه آن به سایر سطوح جهت برنامه ریزی های بهداشتی

8- برنامه ریزی و اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده و استقرار تیمهای سلامت در سطح شهرستان

9- ارائه آمار و اطلاعات به روز از روند اجرای برنامه پزشک خانواده و تیمهای سلامت

10- برگزاری جلسات آموزشی توجیهی جهت اعضای تیمهای سلامت شهرستان

 
   Best Regards
Hossien emamian
MSc of Health Education and Promotion
Mashhad University of Medical Sciences
Mashhad, Iran
     
 

 

تلفن مستقيم و نمابر: 55420165-051