واحد آمار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
واحد آمار

 

1 – تحویل ، رفع نقص و یک کاسه کردن آمار مراکز و خانه های بهداشت ، واحدهای ستادی ، پزشکان ، مناطق سیاری عشایری ، آزمایشگاه و ...بصورت ماهیانه

2 – توجیه کامل نیروهای جدیدالورود نسبت به شرح وظایف آنها دررابطه با واحد آمار

3 – برآورد و تهیه ، تکثیر و توزیع فرمهای آماری

4 – تهیه مهمترین شاخصهای بهداشتی شهرستان

5 – بازدید از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست مطابق برنامه تنظیمی

6 – تجزیه و تحلیل آمارهای مراکز و ... با همکاری واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان

7 – برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل در مورد فرمهای جدید گزارش دهی

8 - جمع آوری آمار کلیه مرگ های شهرستان از منابع مختلف به تفکیک منطقه شهری ، خانه بهداشت ، تیم سیار و عشایر 

9 – تحویل ، رفع نقص و یک کاسه کردن نتیجه سرشماری شهرستان جهت استفاده واحدهای مختلف

10 – شرکت در جلسات و کارگاههای بازآموزی شهرستان و استان

11 – شرکت در جلسات کمیته مرگ و میر شهرستان (فرمانداری و ثبت احوال) و پیگیری مصوبات
 
12- ثبت نرم افزار مرگ ومير و تهيه و تنظيم سيماي مرگ شهرستان
 
13 - مسئول اتوماسيون آماري مركز بهداشت