واحد سلامت خانواده و جمعيت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد سلامت خانواده وجمعيت

 

واحد سلامت خانواده و جمعيت مرکز بهداشت شهرستان بردسکن

 

منيژه جعفري:کارشناس مسئول سلامت خانواده و جمعيت وکارشناس شير مادر

 

 

کارشناسان واحد:

 

 مرضیه قانعی :کارشناس مادران

 زهراداورزني:کارشناس کودکان و سالمندان

 زينب اسماعيلي:کارشناس باروري سالم و ميانسالان

 

شرح فعاليتها:

 

1 - نظارت  مستقیم برنحوه انجام کارواعمال استانداردهاوضوابط ابلاغ شده درواحدهای تحت پوشش.

 2 - بررسی وتحقیق پیرامون برنامه های سلامت خانواده به منظور ارتقاء شاخصهای بهداشتی .

 3 - بازدیدازمراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت وارسال پسخوراند.

 4 - تدوین برنامه عملیاتی وبرنامه مداخله ای

 5 - تعیین واعلام به موقع ملزومات واعتبارات موردنیاز درسطح اجرایی برنامه.

 6 - همکاری با مراکز بهداشتی درمانی در اجرای طرح ها وبرنامه ها ی واحدسلامت خانواده.

 7 - تهیه آمارونظارت برکمیت وکیفیت برنامه هاومقایسه آن با ضوابط ومعیارهای تعیین شده وپایش شاخصهای بهداشتی و ارسال پسخوراند به مراکز

 8 - تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها.

 9 - همکاری وهماهنگی با سایر نهادها، موسسات (کمیته امداد-نهضت سواد آموزی و..) به منظور برنامه ریزی وپیشبرد اهداف واحدسلامت خانواده.

 10 - نظارت بر کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج

 11-برگزاري کميته هاي پيشگيري از مرگ مادر ، نوزاد ، مرده زائي ، مرگ کودک 1 تا 59 ماهه ،کميته شير مادر ، کميسيون هاي شير مصنوعي ، نوزاد زير 2500 وترويج زايمان طبيعي و....

 12 - نظارت بر نحوه اجراي طرح مانا  وکودک سالم وتکمیل فرمهای مربوط به آنها وارسال پسخوراند.

 13- پایش مراکزبهداشتی ودرمانی درزمینه طرح کودک سالم ومانا هر3ماه وثبت نتایج آن درنرم آفزار مربوطه.

 14 - پیگیری  مادران وکودکان ترخیص شده( ازبیمارستان) تا زمان بهبودی.

 15 - برگزاری مراسم به مناسبتهای بهداشتی( مربوط به واحدسلامت خانواده).

 16 - برگزاری کارگاه هاوجلسات آموزشی برای پرسنل بهداشتی (پزشکان،ماماها ،کارشناسان،کاردانان وبهورزان) وگروه های هدف (مادران باردار،سالمندان ،مادران شیرده وزنان واجد شرایط باروري سالم و کودکان )

 17 - برآورد داروهای شاخه بهداشتی (طبق فرمولهای استاندارد )،تنظیم درخواست داروئی شهرستان ونظارت بر درخواست داروئی مراکز وخانه های بهداشت.

 18 - همکاری باواحد هماهنگی درمورد جذب وتوزیع نیروهای سلامت خانواده درمراکز.

 19 - همکاری باواحدهماهنگی درموردطرح پزشک خانواده.

 20 - همکاری باواحد هماهنگی درمورد جذب وتوزیع نیروهای سلامت خانواده درمراکز.

 21 - همکاری باواحدهماهنگی درموردطرح پزشک خانواده.

 22-تهيه وتوزيع پمفلت و جزوات آموزشي واحدسلامت خانواده وجمعيت

 23-  آموزش اهمیت مراقبتهای پیش از بارداری در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج و انجام این مراقبتها جهت کلیه دختران عقدی

 24- برگزاری بازآموزی مراقبتهای پیش بارداری جهت بهورزان ، کاردانان و کارشناسان مامایی و سلامت خانواده و پزشکان

 25- مکاتبه با بهزيستي وكميته امداد امام خميني شهرستان جهت توزيع سبد غذايي به مادران باردار نيازمند تحت پوشش آن ادارات در سطح شهرستان

 26-- هماهنگي با كارشناس تغذيه شهرستان جهت ويزيت و رژيم درماني رايگان مادران باردار نيازمند در مطب خصوصي ايشان

 27-پيگيري مادران مهاجرت كننده به ساير شهرستانها و استانها و داخل شهرستان جهت ادامه مراقبت ها

 28- پيگيري مادران پر خطر و در معرض خطر تا حصول نتيجه حتي در ساعات غير اداري و درب منزل توسط مراكز بهداشتي درماني و ستاد مركز بهداشت

 29- همراهي مادران پر خطر تا بيمارستان توسط ماما و پزشك

 30- استفاده از داوطلبين سلامت در پيگيري مراقبت هاي دوران بارداري

 31- همکاری در اجرای طرح نظام تحول سلامت درشهرستان

 32-بررسی علل سزارین ها در بیمارستان شهرستان و بررسی آن درکمیته ای نظام سلامت  وارسال پسخوراند به ریاست بیمارستان جهت اقدام در کاهش سزارین

 33- ارسال پیامک به مادران باردار بعداز بیست هفته درخصوص فواید زایمان طبیعی و عوارض سزارین

 34- برگزاری جلسه آموزشی تغذیه کودکان جهت مربیان بهزیستی

 35- برگزاری جلسه آموزشی فرزند پروری برای کارکنان مراکز و مادران گروه هدف

 36- نظارت بر کمیته ها وفعالیتهای بیمارستان در مورد مرگ کودک وانتقال به سایت به طور فصلی

 37- پیگیری مادران تازه زایمان کرده مشکل دار ازنظر شیر دهی طبق معرفی بیمارستان

 38- پایش بیمارستان دوستدار کودک وارائه پسخوراند

 39- برگزاري كميته هماهنگي با نمایندگان ادارات درکمیته بانوان

 40- پيگيري تدوين برنامه مداخله اي در مراکز بهداشتي درماني

 41- تقدیر از پرسنل بهداشتی که بهترین عملکرد در مورد فعاليتهاي واحدسلامت خانواده  داشته اند

 42- برگزاري کمپين شيرمادر در سه مرکز شهري يک و 2 وانابد

 43- تقدير از مادران موفق در امر شير دهي

 44- مکاتبه با مطب پزشکان وماماهاي بخش خصوصي (ارسال آدرس مراکز مشاوره شيرمادر) وبيمارستان

 45- برگزاري کارگاه سلامت باروری و ناباروری وافزایش بارداری

 46-برگزاري مسابقه نقاشي به مناسبت هفته شير مادر

 

واحد سلامت خانواده سلامت مادران