کمیته های تعالی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

کمیته های تعالی تشکیل شده در شبکه بهداشت و درمان بردسکن

گروه :رهبری
گروه : استراتژی

سرگروه: دکتر محمد حسین زاده

دبیر گروه: حسین امامیان

اعضای گروه:

1-مهدی رحمانی کندری

2- حسین ارمغانی

3- برات ا... حسن پور

4- هادی زمردی نیت

سرگروه: دکتر مریم یحیی زاده

دبیر گروه: فاطمه خدادادی

اعضای گروه:

1-حسین امامیان

2- منیژه جعفری

3- سعید فاکهی

4- حسن رجب پور

5- اکرم هژبری

6- حمزه رحیمی

 
 
گروه :کارکنان
گروه: شراکتها و منابع
5- هادی زمردی نیت
 
گروه: فرآیندها

سرگروه:هادی زمردی نیت

دبیر گروه: زهرا نوری

1-محمد فرهادی

2- سعیده فاکهی

3- عباس مالک

4- موسی فرمانبر

5- فاطمه خدادادی