واحد تعالی شبکه بهداشت و درمان بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 

 

امامیان

زمردی

 

   
 
  

 

 

 

جدول سازماندهی تیمهای خودارزیابی بخشبهداشت (مراکز بهداشت شهرستانها)

نام واحد:مرکز بهداشت بردسکن

تکمیل کننده:حسین امامیان

تاریخ تکمیل:31/1/90

 

واحد/ سمت سازمانی

نام مسئول

1.        ریاست شبکه

دکتر محمد حسین زاده

2.        معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت

دکتر مریم یحیی زاده

3.        امور اداری  یا امور عمومی

مهدی آرمیون طاهری

4.        امور مالی

حسین ارمغانی

5.        روابط عمومی

محمد فرهادی

6.        تدارکات

محمود صفری

7.        حراست

برات ا... حسن پور

8.        هماهنگی و گسترش شبکه

حسین امامیان

9.        بهداشت محیط و حرفه ای

مهدی رحمانی کندر

10.     سلامت خانواده

منیژه جعفری

11.     مبارزه با بیماریها

حمزه رحیمی

12.     آمار و رایانه

اکرم هژبری

13.     بهداشت دهان و دندان

گل محمد نجفی

14.     آموزش بهداشت

موسی فرمانبر

15.     بهداشت روان

محمود آل حسین

16.     بهداشت مدارس

سعیده فاکهی

17.     مشارکت مردمی

موسی فرمانبر

18.     امور دارویی

دکتر سعیده طاهری

19.     واحد تغذیه

عباس مالک

20.     آموزش بهورزی

فاطمه خدادادی

افراد پیشنهادی مدیر تعالی (از بین افراد علاقه مند و مطلع)

نام فرد

سمت سازمانی

21.     زهرا نوری

کارشناس مادران

22.     هادی زمردی نیت

کارشناس بهداشتی مرد