شرح وظائف واحد آموزش و ارتقاء سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد:

موسی فرمانبر

کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شرح وظائف واحد آموزش و ارتقاء سلامت :

 1. شناخت خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، جغرافيايي و جمعيتي منطقه .
 2. نيازسنجی آموزشی بر اساس اولويت های سلامت شهرستان
 3. طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در شهرستان
 4. جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان
 5. جلب حمايت برون بخشی شامل مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی شهرستان برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 6. مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت
 7. ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه شبکه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها
 8. مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت
 9. ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت.
 10. همكاري باساير واحدهاي ستادی مرکز بهداشت شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت
 11. حمايت از ايجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت
 12. بررسي ، مطالعه و پيشنهاد الگوهاي مناسب آموزشي در خصوص برنامه هاي آموزشي عملياتي بهداشتي
 13. تحقيق و پژوهش هاي کاربردي به منظور تشخيص نيازهاي آموزشي کارکنان
 14. برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي براي ارتقاء دانش و مهارت کارکنان و بهبود کيفيت خدمات براساس نيازهاي آموزشي تشخيص داده شده
 15. تشکيل کميته هاي علمي و آموزشي ، جهت استفاده از تجربيات و توصيه هاي آگاهان ،‌ متخصصان و کارشناسان جهت تعيين سياست هاي آموزشي، تهيه مواد کمک آموزشي و انتخاب مناسب ترين تکنولوژي .
 16. تهيه و توليد رسانه هاي آموزشي مختلف اعم از فيلم ، اسلايد ، پوستر ، پمفلت ، فيليپ چارت ، جزوات و متون آموزشي متناسب با نيازهاي آموزشي گروههاي هدف ( وظيفه خاص واحد آموزش بهداشت ) .
 17. نظارت و همکاري در تهيه و توليد و توزيع رسانه هاي آموزشي مرتبط با ساير واحد هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي .
 18. مطالعه و بررسي جهت يافتن راهها و روشهاي مناسب براي ترويج مشارکت هدفمند جامعه .
 19. پايش و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي در سطح شهرستان و اصلاح بموقع روشهاي اجرايي .
 20. پيگيري و تلاش در ايجاد فضايي مناسب جهت کتابخانه و سالن مطالعه در ستاد مرکز بهداشت شهرستان .
 21. شناسايي و تامين منابع ، و کتاب جديد و مناسب جهت کتابخانه .
 22. نظارت و پيگيري در تامين ، تجهيز ، نگهداري و کاربرد صحيح وسايل سمعي و بصري .
 23. بررسي و تجزيه و تحليل آمار فعاليتهاي آموزشي شهرستان و ارسال پس خوراند لازم .
 24. ارائه خدمات اينترنت و رايانه اي مناسب به منظور افزايش توانائي علمي ،‌مهارتي و ارتباطي کارکنان بهداشتي .
 25. همکاري موثر در پياده کردن طرحهاي بهداشتي و انجام کليه فعاليتهاي آموزشي مربوط به آنها .
 26. همکاري در برگزاري مناسبتهاي بهداشتي در طول سال با ساير واحد هاي ذيربط
 27. جمع آوري و نگهداري طرحها ، دستورالعمل ها و ساير نشريات بمنظور دسترسي سهل و آسان کارکنان بهداشتي در قالب بانک اطلاعات .
 28. بازديد و نظارت از فعاليتهاي آموزشي مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش .
 29. تهيه و تنظيم گزارش فعاليتهاي آموزشي انجام شده و تسليم به مقام فوق .
 30. انجام ساير امور محوله مرتبط با واحد آموزش بهداشت از سوي مقام مافوق .