شاخصهاي WHO براي جوامع ايمن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شاخص اول :

ايجاد تشكيلاتي بر اساس مشاركت و همكاري بين بخشي كه هر كدام از بخشها مسئوليت جامعه ايمن را در حوزه مسئوليت خود قبول كند.

شاخص دوم :

وجود برنامه هاي مستمر و دراز مدت كه هر دو جنس ، تمامي سنين ومحيط با همه شرايط را تحت پوشش قرار دهد .

شاخص سوم :

وجود برنامه هايي كه هدفش ارتقاء ايمني گروههاي در معرض خطر بالا ، داوطلبين و محيط باشد.

شاخص چهارم:

داشتن برنامه هايي كه تعداد موارد و علتهاي مصدوميت را ثبت و مستند سازي كند.

شاخص پنجم:

وجود يك نظام ارزشيابي جهت بررسي و ارزيابي برنامه ها  مراحل آنها و تاثير تغييراتي كه انجام شده است .

شاخص ششم:

شركت در كنفرانسهاي ملي و بين المللي و انجام تعهدات بين المللي

 دبيرخانه جامعه ايمن شهرستان بردسكن