پايگاه اورژانس 115جاده بيحورد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

پايگاه اورژانس 115جاده بيجورد

 

 

ناظر اورژانسهاي 115 شهرستان بردسكن : ابراهیم حسن زاده 

 

Hasanzadehe1[at]mums.ac.ir

شماره تلفن مستقيم :پايگاه بيجورد 05155683615

شماره نمابر پايگاه :05155653500

هر گونه پيشنهاد و انتقادات خود را به شماره تلفن هاي ذيل و يا به آدرس رايانامه ذيل ارسال نماييد تا اسرع وقت پيگيري و اقدام گردد