پايگاه اورژانس جاده بيحورد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

پايگاه اورژانس جاده بيجورد

 

 

ناظر اورژانسهاي 115 شهرستان بردسكن : ابراهیم حسن زاده 

 

Hasanzadehe1[at]mums.ac.ir

شماره تلفن مستقيم :پايگاه بيجورد 05155473500

شماره نمابر پايگاه :05155473500

هر گونه پيشنهاد و انتقادات خود را به شماره تلفن هاي ذيل و يا به آدرس رايانامه ذيل ارسال نماييد تا اسرع وقت پيگيري و اقدام گردد