امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

                                                               

واحد تغذیه بیمارستان

 زهرا هنرور

کارشناس تغذیه

ایمیل:Honarvarz4[at]mums.ac.ir

55422400-151

 

شرح وظایف:

تعريف:

اين شغل در برگيرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت کلی، فعاليت هايي شامل  برنامه ريزي و ارائه خدمات تغذيه اي براي بيماران در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي، شركت در فعاليت هاي فرآوری غذا در مراكز تغذيه همگاني، بررسي و تحقيق و آموزش متون تغذيه ای در واحد هاي آموزشي و تحقيقاتي، انجام خدمات تغذيه اي براي واحد هاي دست اندر كار تغذيه جامعه و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزش تغذيه عمومي يا سرپرستي، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با تغذیه را بر عهده دارند.

 

نمونه وظايف و مسئوليتها :

-         تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي مربوط به امور تغذيه و رژيم درماني بيماران.

-         مطالعه و جمع آوري اطلاعات و ارزشيابي آمار حياتي و تن سنجی (آنتروپومتريك) رشد و تكامل و بررسي كمبودهاي تغذيه در اجتماعات و گروههاي مختلف دانشجويي.

-         تنظيم برنامه بازديد و پايش فرآيندهاي جاري در ارتباط با برنامه هاي کلان تغذيه کشوري.

-         جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار مربوط به وضعيت تغذيه اي بيماران.

-         ارائه نظرات مشورتي و انجام مشاوره در امور تغذيه و رژيم درماني براي بيماران بيمارستان.

-         تهيه و تدوين برنامه هاي غذايي هفتگي، ماهانه و فصلي براي بيماران و كاركنان بيمارستان.

-         انجام مشاركتهاي لازم در فعاليتهاي برون بخشي و درون بخشي با حوزه هاي مرتبط با تغذيه.

-         نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي تغذيه در سطوح عمومي،‌ اختصاصي و عالي.

-         تهيه و تنظيم برنامه هاي غذايي هفتگي، ماهانه و فصلي دانشجويان.

-         انجام نيازسنجي غذايي دانشجويان جهت پيش بيني در تنظيم برنامه هاي غذايي .

-         نظارت بر تهيه، نگهداري، پخت، توزيع و مصرف غذا باتوجه به اصول بهداشتي و رژيم هاي غذايي با درنظر گرفتن شرايط تغذيه اي.

-         تنظيم برنامه غذايي و محتوي سبد غذايي براي جمعيت گروه هدف در فرآيند برنامه غذايي روستا جهت طرح مشاركتي حمايتي مادران باردار.

-         همكاري در زمينه پيشگيري و كنترل سوء تغذيه كودكان، مادران باردار و سالمندان.

-         همكاري در زمينه ارتقاء فرهنگ تغذيه اي جامعه با هدف اصلاح الگوي مصرف و كنترل بيماريهاي مزمن مرتبط با تغذيه .

-         ارائه نظرات مشورتي و انجام مشاوره در امور تغذيه و رژيم درماني براي افراد.

-         مطالعه و تدوين برنامه هاي مربوط به هماهنگ سازي امور تغذيه به منظور جلوگيري از بروز كمبودها، سوءتغذيه و مشكلات ديگر تغذيه اي.

-         شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

-          مشارکت در تحقيقات کاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

          

  •      مسئول واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان :امیرحسین میهنی
  •   کارشناس مهندسی پزشکی
  • ایمیل :Bakhshinezhadn3[at]mums.ac.ir
  • تلفن : 55422400-147
  • 55420166
  •  

                                    

 

 

 
   

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

  •        کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان:الهام مزروعی
  •        مدرک:کارشناس بهداشت حرفه ای
  •       ایمیل :Mazroueie6[at]mums.ac.ir
  •       تلفن :55422400-162

 

اين شغل در برگيرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت کلی، به شناسايي و اندازه گيري عوامل فيزيكي و شيميايي زيان آور محيط كار، ارزشيابي نتايج و رفع اشكالات اساسي مي پردازند. تشخيص روش ها و مراحل توليدي گوناگون و عللي كه عوامل زيان آور محيط كار را به وجود مي آورند، عوامل مهم بيولوژيكي محيط كار، عدم انطباق شرايط كار با قابليت هاي جسمي و رواني افراد شاغل، مسائل ايمني محيط كار و علل حوادث ناشي از كار و نيز شناسايي بيماري هاي مهم حرفه اي و معرفي افراد به پزشك جهت تشخيص قطعي از مصاديق اين شغل است و اجراي بازرسي و حصول اطمينان از مطابقت فعاليت ها با قوانين و مقررات حاکم بر بهداشت و ايمني افراد يا سرپرستي، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با بهداشت حرفه ای را نيز در برمي گيرد.

شرح وظایف:

-         برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف كلي بهداشت حرفه اي باتوجه به سياستها، دستورالعملها و امكانات .

-         نظارت و ارزشيابي و پايش برنامه هاي اجرا شده در واحدهاي سازماني مرتبط و تعيين نقاط قوت و ضعف آنان.

-         شناسايي، اندازه گيري، پايش عوامل زيان آور محيط كار و تعيين راهکارهاي مناسب .

-         شناسايي، ارزيابي و اعلام نواقص بهداشت حرفه اي كارگاهها به كارفرمايان و مسئولين مافوق.

-         اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت حرفه اي براي گروههاي هدف.

-         آشنايي با اصول خدمات بهداشتي اوليه (P.H.C) و نظارت بر حسن اجراي اين خدمات بر شاغلين حرف گوناگون.

-         بازديد از كارگاههاي تحت پوشش و بررسي و ارزيابي اجراي دستورالعملها، قوانين و مقررات بهداشتي مطابق چك ليست و فرمهاي بازديد.

-         نظارت بر انجام فرآيندهاي بهداشت حرفه اي در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت روستايي.

-         بررسي، ارزيابي و تحليل آمار و اطلاعات فعاليتهاي بهداشت حرفه اي كارگاههاي تحت پوشش به منظور ارتقاء فعاليتها.

-         نمونه برداري، اندازه گيري، تحليل و ارزشيابي عوامل زيان آور و مسائل ارگونوميك در محيط كار و ارائه راهکار به منظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار باتوجه به استانداردهاي موجود.

-         نظارت و پيگيري در امر تأسيس، تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار .

-         همكاري در تنظيم و پيگيري عمليات اجرائي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميتهاي ناشي از كار .

-         شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

-          مشارکت در تحقيقات کاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.