امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 
مسئول : معصومه  تاران
 
 
شماره تماس : 05155424045
 
شماره داخلی : 111
 
نمابر:05155422510
 
 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1. دریافت نامه ها و پرونده های رسیده و ارجاع آن به مسئولین مربوطه

2. تهیه گزارشها و آمارهای مورد نیاز

3. ارسال نامه ها از دبیرخانه به سایر ادارات و یا اداره پست

4. ثبت نامه ها در دفتر اندیکاتور یا در سیستم اتوماسیون اداری

5. بایگانی نامه های پاراف شده و رسیده در صورت لزوم

6. انجام سایر امور طبق نظر مافوق

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
مسئول واحد :  هادی سپهری
 
کارشناس پرستاری
 
شماره تماس : ۰05155422400
 
شماره داخلي :135
 
 

شرح وظایف واحد نظارت بر درمان :

1-      نظارت بر کنترل مؤثر و مستمر ارائه خدمات صحیح و رعایت مقررات و ضوابط وزارت بهداشت و درمان در کلیه مراکز درمانی (دولتی- خصوصی – خیریه ).

2-    پیگیری نواقص مشهود تا رفع کامل بر حسب امکانات و شرایط مختلف به صورت حضوری و مکاتبه ای.

3-    تأیید محل مطب و مؤسسات درمانی و پاراکلینیک بنا به درخواست پزشکان یا مؤسسین مراکز پاراکلینیک.

4-     رسیدگی سریع به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با ارائه خدمات درمانی در بخش های دولتی و خصوصی.

5-    جلوگیری از فعالیت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت یا فاقد مجوز قانونی در کلیه حرف پزشکی و یا مؤسسات غیر مجاز پزشکی از طریق معرفی به تعزیرات  حکومتی یا محکمه های قضایی. (جلوگیری از مداخله در درمان توسط افراد فاقد صلاحیت )

6-    جمع آوری آمار و اطلاعات مراکز پزشکی ، پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی ، بخش خصوصی و خیریه

7-   ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی استان لازم اجراست به واحدهای تحت نظارت اعم از دولتی- خصوصی یا خیریه.

   

8-   نظارت بر اجراي تعرفه هاي مصوب در كليه مراكز درماني

9-   شرکت در کلاسهای برگزار شده از طرف معاونت درمان استان

10-  تشکیل جلسات هماهنگی با حضور مدیریت محترم شبکه، مسئولین زیربط و کارشناسان نظارت بر درمان

11- پیگیری برگزاری کلاس های آموزشی

12-   تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان
 
مسئول واحد نقلیه:
 
حسن هنرور
 
 
تلفن تماس :55420149-051

 

 

 

 

 

١-          نظارت مستقيم بر نگهداري آمار وسائط نقليه .

٢-         نظارت مستقيم بر انجام امور بيمه و شماره گذاري و تصادفات خودروها .

٣-         كنترل و نظارت بر كار راننده ها.

۴-         پيش بيني لوازم يدكي ، استهلاكي ، مصرفي ، ابزار آلات و لوازم مورد نيازخودروها و درخواست آنها .

۵-         نظارت بر نحوه استفاده از اتومبيلهاي تحت كنترل نقليه.

۶-        نظارت و كنترل و توزيع خودروها و بهره گيري صحيح از آنها در واحد ها .

٧-        حفظ و حراست كليه خودروها و نظارت بر تحويل و تحول آنها.

٨-        نظارت و كنترل حضور و غياب، مرخصي و مإموريتهاي راننده.

٩-     نظارت و كنترل نمودن سوخت مصرفي خودروها .

١۰-     انجام ساير وظائف مربوط به شغل طبق دستور مقام مافوق .