نظارت بر درمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
مسئول واحد :  هادی سپهری
 
کارشناس پرستاری
 
شماره تماس : ۰05155422400
 
شماره داخلي :135
 
 

شرح وظایف واحد نظارت بر درمان :

1-      نظارت بر کنترل مؤثر و مستمر ارائه خدمات صحیح و رعایت مقررات و ضوابط وزارت بهداشت و درمان در کلیه مراکز درمانی (دولتی- خصوصی – خیریه ).

2-    پیگیری نواقص مشهود تا رفع کامل بر حسب امکانات و شرایط مختلف به صورت حضوری و مکاتبه ای.

3-    تأیید محل مطب و مؤسسات درمانی و پاراکلینیک بنا به درخواست پزشکان یا مؤسسین مراکز پاراکلینیک.

4-     رسیدگی سریع به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با ارائه خدمات درمانی در بخش های دولتی و خصوصی.

5-    جلوگیری از فعالیت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت یا فاقد مجوز قانونی در کلیه حرف پزشکی و یا مؤسسات غیر مجاز پزشکی از طریق معرفی به تعزیرات  حکومتی یا محکمه های قضایی. (جلوگیری از مداخله در درمان توسط افراد فاقد صلاحیت )

6-    جمع آوری آمار و اطلاعات مراکز پزشکی ، پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی ، بخش خصوصی و خیریه

7-   ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی استان لازم اجراست به واحدهای تحت نظارت اعم از دولتی- خصوصی یا خیریه.

   

8-   نظارت بر اجراي تعرفه هاي مصوب در كليه مراكز درماني

9-   شرکت در کلاسهای برگزار شده از طرف معاونت درمان استان

10-  تشکیل جلسات هماهنگی با حضور مدیریت محترم شبکه، مسئولین زیربط و کارشناسان نظارت بر درمان

11- پیگیری برگزاری کلاس های آموزشی

12-   تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق