دبیرخانه شبکه بهداشت و مرکز بهداشت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 
مسئول : معصومه  تاران
 
 
شماره تماس : 05155424045
 
شماره داخلی : 111
 
نمابر:05155422510
 
 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1. دریافت نامه ها و پرونده های رسیده و ارجاع آن به مسئولین مربوطه

2. تهیه گزارشها و آمارهای مورد نیاز

3. ارسال نامه ها از دبیرخانه به سایر ادارات و یا اداره پست

4. ثبت نامه ها در دفتر اندیکاتور یا در سیستم اتوماسیون اداری

5. بایگانی نامه های پاراف شده و رسیده در صورت لزوم

6. انجام سایر امور طبق نظر مافوق