کارگزینی شبکه بهداشت و درمان بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 • مسئول :  محمد رضا نسائيان
 • مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت
 • رایانامه :     NesaeianMR1[at]mums.ac.ir  
 • پست سازماني:   مسئول كارگزين شبكه بهداشت و درمان
 •  

      

محمدرضا نسائیان
  • کارشناس :  فریبا غلامی اول
  • مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت
  • رایانامه :     GholamiAF1[at]mums.ac.ir  
  • پست سازماني:  کارشناس  كارگزين شبكه
 

 اهم شرح وظايف :

1- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان

2- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

3- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویسهای احکام انتقال ،

 ترمیم حقوق و مرخصی ، ماموریت ، ترفیع و اضافه کار و نظایر آن

 با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

4- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه

5- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق و ثبت مطالب ساده و معین

6- تهیه صورت اضافه کار و مرخصی ماموریت کارمندان

7- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط کارگزینی

 8- انجام سایر امور مربوطه    
 
 
 
 
 رابط حضور و غیاب شبکه بهداشت و درمان
                          جواد وطن دوست
 
 
 
 
 

شماره تماس :

05155422404