آدرس-ستاد شبكه بهداشت و درمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 آدرس :

خراسان رضوي شهرستان بردسكن بلوار مطهري ابتداي مطهري 5  ستاد شبكه بهداشت و درمان شهرستان بردسكن

 

تلفن : 47 05155424045

نمابر ستاد شبكه بهداشت و درمان  : 05155422510

Bardaskan.IT[at]Mums.ac.ir

 
 
 
   
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بردسکن Bardaskan.Hc[at]Mums.ac.IR