امور مالی و ذیحسابی و حسابداری شبكه بهداشت بردسكن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

                                                     مدير امور مالي و عامل ذيحساب
ارمغانی 
 

اهم شرح وظايف :

1- راهنمایی و کنترل کار حسابداران طبقه مادون

2- تقسیم کار بین حسابداران طبقات مادون

3- بررسی و کنترل اسناد و مکاتبات و امضاء آنها

4- بررسی صورتحساب و تراز عملیات و امضاء آنها

5- تهیه پیش نویس دستورات محاسباتی

6- اقدام در مورد پرونده های مشکل مالی و حسابداری

                         محسن صفري
                                                     حسابدار
 

اهم شرح وظايف :

1- ثبت اقلام از روی اسناد و برگه های محاسباتی در دفتر روزانه

2- انتقال عملیات از دفتر روزانه به دفتر کل

3- ثبت اقلام از روی اسناد و مدارک در دفاتر اعتبارات و تعهدات

4- تهیه و تنظیم برگه های محاسباتی

                          صادق نجبايي
                                                     حسابدار
 

 

1- ثبت اقلام از روی اسناد و برگه های محاسباتی در دفتر روزانه

2- انتقال عملیات از دفتر روزانه به دفتر کل

3- ثبت اقلام از روی اسناد و مدارک در دفاتر اعتبارات و تعهدات

4- تهیه و تنظیم برگه های محاسباتی

 

5- تهیه و تنظیم صورت عملیات روزانه