امور مالی و ذیحسابی شبكه بهداشت و درمان بردسكن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

                                                              مدير امور مالي و عامل ذيحساب:
 
                                                              حسین ارمغانی
ارمغانی 
 

اهم شرح وظايف :

1- راهنمایی و کنترل کار حسابداران طبقه مادون

2- تقسیم کار بین حسابداران طبقات مادون

3- بررسی و کنترل اسناد و مکاتبات و امضاء آنها

4- بررسی صورتحساب و تراز عملیات و امضاء آنها

5- تهیه پیش نویس دستورات محاسباتی

6- اقدام در مورد پرونده های مشکل مالی و حسابداری

                                                         همکار حسابداری:       
                                                         
                                                            محسن صفري
                                                                                
 

اهم شرح وظايف :

1- ثبت اقلام از روی اسناد و برگه های محاسباتی در دفتر روزانه

2- انتقال عملیات از دفتر روزانه به دفتر کل

3- ثبت اقلام از روی اسناد و مدارک در دفاتر اعتبارات و تعهدات

4- تهیه و تنظیم برگه های محاسباتی

                      
                                                     همکار حسابداری:         
                                                      
                                                      صادق نجبايي
                                                    
 

 

1- ثبت اقلام از روی اسناد و برگه های محاسباتی در دفتر روزانه

2- انتقال عملیات از دفتر روزانه به دفتر کل

3- ثبت اقلام از روی اسناد و مدارک در دفاتر اعتبارات و تعهدات

4- تهیه و تنظیم برگه های محاسباتی

 

5- تهیه و تنظیم صورت عملیات روزانه

                                      همکاران واحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان :

                                                

                                          1- محمود صفری 

                              

                                          2- مهدی زراعتی

                            

                                          3- گل محمد نجفی

 
پ
پ