کارشناس آموزش بهورزی و بازآموزي-آموزش مداوم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

کارشناس آموزش بهورزی و بازآموزي-آموزش مداوم

 
  • مسئول :  زينب صابري
  •  مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
  • پست الکترونیک:  Saberiz2[at]mums.ac.ir

     

 

1- اجرای ضوابط مربوط به ایجادو گسترش مراکز آموزش و بهورزی در سطح استان

2- ارزشیابی مراکز آموزش و بهورزی

3- ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مراکز آموزش و بهورزی با سایر واحدهای بهداشتی

4- انتخاب مربیان واجد شرایط برای مراکز آموزش بهورزی جدید التأسیس  

5- تنظیم برنامه آموزش برای مربیان جدید حداقل برای 3 هفته

6- برقراری دوره های بازآموزی برای مربیان با سابقه مراکز آموزش و بهورزی شهرستان استان

7- بهبود روشهای آموزشی

8- انجام اقدامات لازم بمنظور تأمین و تکمیل نیازهای پرسنلی مراکز آموزش و بهورزی

9- نظارت برفعالیتهای مراکز آموزش بهورزی