واحد سلامت جوانان و سلامت نوجوانان و مدارس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد  سلامت جوانان و سلامت نوجوانان و مدارس

 

مسئول واحد:

زهرا نوری

تلفن تماس: 051-55424045 داخلی 107

 

 

 

 

 شرح فعاليت ها :

1- برگزاری طرح آهن یاری در دبیرستانهای دخترانه و جلسات آموزشی مربوطه
2- برگزاری کمیته و شورای بهداشت مدارس
3- تهیه شاخص معاینات غربالگری و ارئه پسخوراند
4- برگزاری جلسات آموزشی دوران بلوغ جهت والدین
5- انجام سنجش پایه اول و سوم ابتدایی و اول راهنمایی مدارس سطح شهرستان
6- برگزاری همایش شیر مدرسه جهت مدیران ، مربیان و اعضای کمیته شیر
7- تهیه و اجرای برنامه مداخله ای پدیکولوز و تهیه و تکمیل پرسشنامه پدیکولوز

8- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی ایمنی مدارس
9- برگزاری دوره های طرح توانمند سازی معلمان رابط بهداشتی

10- تهیه و توزیع کارت درمان رایگان