واحدبهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان ولی عصر بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
واحد بهبود کیفیت واعتبار بخشی بیمارستان ولی عصر بردسکن

تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان

اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی وارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و را های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است. در باب تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان باید گفت: موضوعات پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت، اخلاق پزشکی، و کاهش خطای پزشکی، نقشی کلیدی در این فرایند دارا می باشد. ضمناً حفظ ایمنی بیمار نیز بخشی از فرایند تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان است.

 

 بیمارستان ولی عصر(عج) بردسکن  از تاریخ اسفند ماه 1390، بدنبال ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی به مراکز درمانی، اقدامات ذیل را تا کنون انجام داده است: 

 1)      تشکیل تیم مدیریت اجرائی متشکل از ریاست بیمارستان ،مدیر بیمارستان،  مدیر پرستاری، واحد آموزش ،واحد فن آوری اطلاعات و حسابداری و بهبود کیفیت

2)  تشکیل کمیته بهبود کیفیت

3)      -تهیه چک لیست های ممیزی داخلی وانجام خودارزیابی بیمارستان بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

 4)      -ارائه گزارش حاصل از خودارزیابی به اعضای کمیته

5)      -برنامه ریزی جهت اجرای استانداردهای اعتباربخشی

6)     - برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی برای مسئولین واحدها

7)     - ارائه گزارشات مربوط به شرکت در جلسات آموزشی معاونت درمان دانشگاه به اعضای کمیته

8)     -برگزاری جلسات تیم مدیریت اجرایی بصورت ماهانه  

9)   - تدوین اهداف استراتژیک توسط تیم مدیریت اجرایی

10)  - تدوین برنامه های عملیاتی بخش ها و واحدها با مشارکت مدیران

11)   - تهیه برنامه نرم افزاری مدیریت یکپارچه به منظور پایش میزان تحقق اهداف استراتژیک و برنامه های عملیاتی

12)  تهیه چارت کمیته های بیمارستانی طبق دستورالعمل های جدید

13) - تکمیل کتابچه خط مشی ها و روش ها و توزیع آن به کلیه واحدها و بخش های بیمارستان

14)  پیگیری تهیه کتابچه      MSDS

15)  تهیه چارت ستاد حوادث غیر مترقبه

16) - تشکیل تیم برای تهیه خط مشی و روش های مربوط به راهنماهای طبابت بالینی

17)  -تدوین پمفلت قوانین و مقررات کلی بیمارستان

18) - ساماندهی پمفلت ها و جزوات آموزش به بیمار

19)   -تهیه کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی و توزیع آن به کلیه واحدها و بخش های بیمارستان

20)  - تهیه کتابچه توجیهی نیروهای جدیدالورود و توزیع آن به کلیه واحدها و بخش های بیمارستان

21)  - تهیه تابلوهای رسالت بیمارستان و چشم انداز، ماموریت و ارزش های بیمارستان و نصب آن در کلیه واحدها و بخش های بیمارستان

22)  -تهیه تابلوهای منشور حقوق بیمار در ایران و نصب آن در مکان های خواسته شده طبق سنجه های حقوق گیرنده خدمت

23)  -آموزش و اطلاع رسانی و توزیع سنجه های اعتباربخشی مربوط به بخش ها و واحدها

24)  تهیه فرم برنامه توسعه فردی (PDP) و آموزش به مسئولین در خصوص اجرای برنامه PDP

25)  شناسایی خطرات و ریسک های کلیه بخش ها و واحدها

26) -  تدوین برنامه عملیاتی و برنامه استراتژیک بیمارستان

27)  - تهیه کتابچه های دارویی بخش های بالینی

28)  تشکیل  پرونده پرسنلی و لیست کارکنان در تمام بخش ها و واحد ها

29)  تدوین شاخص های فرایندی، ساختاری و عملکردی در کلیه سطوح بیمارستان

30)  تهیه مدل تطبیقی از معیارهای مدل تعالی EFQM، الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار، معیارهای جشنواره حاکمیت بالینی و  استانداردهای اعتباربخشی به منظور نگاه یکپارچه به اجرای کلیه استانداردها بطور همزمان.

31)  - پیگیری تشکیل تیم آتش نشانی در بیمارستان