واحد بهداشت محيط بيمارستان وليعصر (عج) بردسکن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پست سازمانی :کارشناس بهداشت محیط بیمارستان

زهرا غزالی

کارشناس یهداشت محیط

داخلی :0515422400-داخلی 135

1 - شناخت . دسته بندی و تعیین اولویتها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان

2 انجام بازدید و نظارت مستمرو روزانه از بخشهای مختلف بیمارستان

3 تشکیل و شرکت در جلسات و کمیته های علمی . تخصصی و اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونتهای بیمارستانی و پیگیری مصوبات در حیطه وظایف

4 برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان

5 برنامه ریزی . نظارت و پیگیری گندزدایی و سم پاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی

6 نظارت بر کنترل سلامت کارکنان

7 نظارت بر شرایط حرفه ای و ایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان

8 پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای زیربط

9 کلرسنجی و نمونه گیری میکروبی و شیمیایی آب مصرفی بیمارستان به منظور کنترل آلودگیهای احتمالی

10 نظارت وکنترل بر امر تفکیک. جمع آوری و حمل و دفع مواد زائد جامد